top of page

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z     
dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:    
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGNEZA Sp. z o.o.,     
62-023 Koninko, ul. Poetów 5/1, NIP: 7822567624, Numer KRS     
0000495576 VIII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego.    
3. Otrzymane od Pani/Pana dane AGNEZA Sp. z o.o. będzie wykorzystywała     
wyłącznie do celów związanych z realizacją umowy pośrednictwa w obrocie     
nieruchomościami i ściśle z nią związanych czynności.    
4. Szczegółowy zakres obowiązków zawarty jest w umowie pośrednictwa.    
5. AGNEZA Sp. z o.o. będzie przekazywać Państwa dane osobowe organom     
publicznym (np. sądom, urzędom administracji, organom skarbowym) w     
zakresie realizacji obowiązków wynikających z umowy pośrednictwa.    
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa.    
7. Informacje stanowiące Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane przez     
AGNEZA Sp. z o.o. w związku z istniejącymi wymogami prawa. Oznacza to,     
że ma Pani/Pan obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do     
prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności pośrednictwa.     
Odmowa przekazania tych informacji uniemożliwia przeprowadzenie     
czynności pośrednictwa.    
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych     
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia     
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a     
także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z powyższych     
praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze     
wskazanych wyżej danych kontaktowych.    
9. Jeżeli będzie Pani/Pan miał zastrzeżenia związane z działaniami     
AGNEZA Sp. z o.o., które dotyczyć będą informacji będących Pani/Pana     
danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu     
Ochrony Danych Osobowych.

bottom of page